архив | English RSS for this section

English

Читать далее…

English May 7

English

Different Types of Pollution

Air Pollution

Air pollution is the contamination of the natural air by mixing it with different pollutants such as harmful fumes and chemicals.
Air pollution occurs when harmful or excessive quantities of substances including gases, particulates, and biological molecules are introduced into Earth’s atmosphere. It may cause diseases, allergies and also death of humans; it may also cause harm to other living organisms such as animals and food crops, and may damage the natural or built environment. Human activity and natural processes can both generate air pollution.

Читать далее…

Easter traditions in my family

In Easter we paint eggs, cook cake, grow grass. In grass put eggs. We cooking rice, in evening we going to table and drink red wine and says Christ is risen.

16.02.2018 English

Armenia is located between Europe and Asia.  The terrain is mostly mountainous, with fast flowing rivers, and few forests. Armenia has a beautiful lake called Sevan. Rivers include the Aras and the Hrazdan.
Armenia’s climate is continental with hot summers and cold winters. Armenian flag has 3 colours:  red, blue and orange. Читать далее…

The fox without tail/Անպոչ աղվես/Без хвостая лиса

The fox without tail

A fox was once caught in a trap. It was only after a tough struggle that she could get free. But, to her sorrow, her beautiful tail had been cut off and left in the trap.

«How ugly I shall look!» moaned the fox, » won’t the other foxes laugh at me ?»

Thinking hard, the fox hit upon a plan to save herself from being laughed at.

She called a meeting of his friends and said, «Brothers! have you ever wondered why after all, we carry these long tails?» Let us cut them off and be free from their nuisance.»

But the other foxes had noticed her cut-off tail. They laughed aloud and replied, «You used to say that tails looked very fine when your own was all right. Now that you have lost yours, you want us to lose ours too.»

MORAL : Dirty tricks seld om work.

 

Անպոչ աղվեսը

 

Մի անգամ աղվեսը ընկավ թակարդի մեջ: Միայն խիստ պատերազմից հետո նա կարողացավ ազատվել: Բայց ցավոք նրա գեղեցիկ պոչը կտրվեց և մնաց թակարդում:

«Ինչ վատ կնայվեմ ես»-նվնվաց աղվեսը-«Իրո՞ք ուրիշ աղվեսները չեն ծիծաղում իմ վրա»

Մտածելով, որ դժվար է աղվեսը հարվածեց մի ծրագրի, որպիսի փրկվի նրա վրա ծիծաղելուց:

Նա կանչեց ին ընկերներին և ասաց.
«Ընկերներ դուք երբեմե մտածել եք, թե ինչու ենք մենք կրում այս պողերը»:

Պետք է կտրել նրանք:

Բայց մյուս աղվեցները նկատել էին, որ նրա պողը կտրծ է և ծիծաղեցին:
«Չէ, որ դու էիր ասում, թե այս պոչերը շատ գեղեցիկ են»:

Без хвостая лиса

Однажды лиса попала в капкан. Только после тяжёлой битвы она смогла освободиться. Но к сажеленею её красивый хвост остался в капкане.
«Как плохо я буду выглядеть»-заныла леса-«Неужели другие лисы не будут смеяться над о мной».

Думая, что сложно она ударила по плану чтобы спастись от того что будут над ней смеяться.
Она собрала своих друзей и сказала.
«Друзья вы когда небуть думали о том зачем нам нужны эти хвосты».
Остальные конечно же увидели лису без хвоста и засмеялись говоря.
«Ты же сома говорила что хвост наша красота».

The Dog and the whell

English 02.01.2017

Last night I sleep very badly. I have a very strange dream. I was in a restaurant. I sit alone and read a newspaper. Suddenly I look up and see a man stare at me. I look around and see a lot of other people sit at tables near him. They laugh and smile about something. The waiter come over to me. He begin to smile. I ask him why he smile. The other people begin to laugh even louder. The waiter point to my legs. Then I understand why everybody laugh. I not wear any trousers.

Put in the right preposition on, to, at, in.

a chair: something you sit in.

a picture: something you look on.

a radio: something you listen to.

a wordrobe: something you keep clothes at.

a bed: something you sleep on.

a table: something you put food to.

 Which is the right adjective?

1. All my friends know English good than me. a) better b) good c) best

2. One of my friends is the bad student in the class. He doesn’t like to study. a) bad b) worse c) worst

3. My school bag is heavy than my friend’s bag. a) heavy b) heavier c) heaviest

4. I am the bad dancer in the world. a) bad b) worse c) worst

5. My grandfather has a lot of books. But he has little books than we have in our school library. a) little b) less c) least

6. I am good at the more school subjects. a) many b)more c) most

The frog and the ox an Aesop’s Fable/Գորտը և ցուլը Էզոպի առակում

“Oh Father,” said a little Frog to the big one sitting by the side of a pool, “I have seen such a terrible monster! It was as big as a mountain, with horns on its head, and a long tail, and it had hoofs divided in two.”

“Tush, child, tush,” said the old Frog, “that was only Farmer White’s Ox. It isn’t so big either; he may be a little bit taller than I, but I could easily make myself quite as broad; just you see.” So he blew himself out, and blew himself out, and blew himself out. “Was he as big as that?” asked he.

“Oh, much bigger than that,” said the young Frog.

Again the old one blew himself out, and asked the young one if the Ox was as big as that.

“Bigger, father, bigger,” was the reply.

So the Frog took a deep breath, and blew and blew and blew, and swelled and swelled and swelled. And then he said: “I’m sure the Ox is not as big as this. But at this moment he burst.

Moral of Aesops Fable: Self-conceit may lead to self-destruction

«Օ՜ Հայրիկ», — ասաց մի փոքր գորտ մի մեծ մեկին նստած կողքին մի լողավազանում, «Ես տեսել եմ այնպիսի մի սարսափելի հրեշ. Այն էլ, այնքան մեծ, որքան մի լեռան հետ, կոտաշիկները գլխին և երկար պոչ, եւ սմբակներով բաժանվում է երկուսի».

«Վայ, երեխա,,,» — ասեց ծեր Գորտը, «դա եղել է միայն սպիտակ հողագործ Ցուլ: Նա շատ մեծ է. այն կարող է լինել մի քիչ ավելի բարձր, քան ես, բայց ես կարող եմ հեշտությամբ Ձեզ բավականին լայնել, պարզապես դուք տեսնում եք». Այնպես որ, նա պայթեցրել է իրեն, և պայթեցրել իրեն, և պայթեցրել իրեն. «Նա այնքան մեծ է, թե ինչպես է, որ?», — հարցրեց նա:

«Օ՜հ ավելի մեծ»,-ասաց փոքր գորտը

Նորից հին պայթեցրել է իրեն ու հարցրեց փոքրիկի, եթե Ցուլ էր, այնքան մեծ է, թե ինչպես է, որ:

«Մեծ հայրիկ մեծ» պատասխանեց նա:

Այնպես որ, Գորտը արեց խորը շունչ, և փչում ու փչում ու փչում է, և ուռունցք և ուռունցք և ուռունցք. Ապա նա ասեց. «Ես վստահ եմ, որ Ցուլը ոչ այնքան մեծ, որքան այս մեկը. Բայց այդ պահին նա կպայթի.

Էզոպի առակի ասելիքը. ինքնահավանությունը կարող է հասցնել ինքնակատրվելուն:

%d такие блоггеры, как: